THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H100 / THÉP H100 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Chuyên cung cấp Thép hình H100/ thép H100 tiêu chuẩn A36/ SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình H100x100x6x8x6000mm...

THÉP HÌNH H100x100

Chuyên cung cấp Thép hình H100x100, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình H100x100 có trọng lượng 17.2kg/mét...

THÉP HÌNH H100X100X6X8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H100x100x6x8 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H125/ THÉP H125 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H125/ thép H125 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H125X125X6.5X9 (23.8KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H125x125x6.5x9 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép...

THÉP HÌNH H148/ THÉP H148 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H148/ thép H148 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H148X100X6X9 (21.7KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H148x100x6x9 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H150/ THÉP H150 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H150/ thép H150 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H150X150X7X10 (31.5KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H150x150x7x10 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H175/ THÉP H175 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H175/ thép H175 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H175X175X7.5X11 (40.4KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H175x175x7.5x11 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép...

THÉP HÌNH H194/ THÉP H194 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H194/ thép H194 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H194X150X6X9 (30.6KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H194x150x6x9 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H200/ THÉP H200 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H200/ thép H200 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H200X200X8X12 (49.9KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H200x200x8x12 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H244/ THÉP H244 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H244/ thép H244 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H244X175X7X11 (44.1KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H244x175x7x11 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H250/ THÉP H250 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H250/ thép H250 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H250X250X9X14 (72.4KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H250x250x9x14 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H294/ THÉP H294 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H294/ thép H294 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...
image