THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH I150/ THÉP I150 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I150/ Thép I150 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I150x75x5x7x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I150x75x5.5x9.5 (17.1kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I150x75x5.5x9.5 (17.10 kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép...

THÉP HÌNH I150x75x5x7 (14kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I150/ Thép I150 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I150x75x5x7x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I194/ THÉP I194 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I194/ Thép I194 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I194x150x6x9x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I194x150x6x9 (30.6kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I194/ Thép I194 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I194x150x6x9x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I198/ THÉP I198 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I198/ Thép I198 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I198x99x4.5x7x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I200/ THÉP I200 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I200/ Thép I200 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I200x100x5.5x8x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I200x100x5.5x8 (21.3kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I200/ Thép I200 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I200x100x5.5x8x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I200x100x7x10 (26kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I200x100x7x10 (26kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép hình có kết cấu...

THÉP HÌNH I200x150x9x16 (50,4kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I200x150x9x16 (50,4 kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép hình có...

THÉP HÌNH I244/ THÉP I244 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I244/ Thép I244 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I244x175x7x11x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I244x175x7x11 (44.1kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I244/ Thép I244 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I244x175x7x11x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I248/ THÉP I248 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I248/ Thép I248 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I248x124x5x8x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I250/ THÉP I250 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I250/ Thép I250 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I250 bao gồm...

THÉP HÌNH I250x125x10x19 (55,5kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I250x125x10x19 (55,5 kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép hình có...

THÉP HÌNH I250x125x6x9 ( 29.6kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I250/ Thép I250 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I250x125x6x9x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I250x125x7.5x12.5 (38,3kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I250x125x7.5x12.5 (38,3 kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép...

THÉP HÌNH I250x175x7x11 ( 44.1kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I250/ Thép I250 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I250x175x7x11x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I294/ THÉP I294 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I294/ Thép I294 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I294x200x8x12x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I294x200x8x12 (56.8kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I294/ Thép I294 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I294x200x8x12x6000mm/12000mm có...
image