THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH I298/ THÉP I298 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I298/ Thép I298 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I298x149x5.5x8x6000mm/12000mm...

THÉP HÌNH I300/ THÉP I300 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I300/ Thép I300 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I300x150x6.5x9x6000mm/12000mm...

THÉP HÌNH I300x150x10x18.5 (65.5kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I300x150x10x18.5 (65.5 kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép hình...

THÉP HÌNH I300x150x6.5x9 (36.7kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I300x150x6.5x9x6000mm/12000mm có trọng lượng 36.7kg/mét. Hàng nhập khẩu...

THÉP HÌNH I300x150x8x13 (48.3kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I300x150x8x13 (48.3 kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép hình có...

THÉP HÌNH I340x250x9x14 (79.7kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I340x250x9x14x6000mm/12000mm có trọng lượng 79.7kg/mét. Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH I346x174x6x9 (41.4kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I346x174x6x9x6000mm/12000mm có trọng lượng 41.4kg/mét. Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH I350/ THÉP I350 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I350/ Thép I350 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I350x175x7x11x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I350x175x7x11 (49.6kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I350x175x7x11x6000mm/12000mm có trọng lượng 49.6kg/mét. Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH I390/ THÉP I390 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I390/ Thép I390 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I390x300x10x16x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I396/ THÉP I396 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I396/ Thép I396 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I396x199x7x11x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I400/ THÉP I400 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I400/ Thép I400 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I400x200x8x13x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I400x150 (72kg/mét) - THÉP HÌNH I CÔN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I Côn - I400x150x10x18x6000mm/12000mm có trọng lượng 72kg/mét. Hàng nhập khẩu...

THÉP HÌNH I400x150x10x18 (72kg/mét)- I CÔN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I Côn - I400x150x10x18x6000mm/12000mm có trọng lượng 72kg/mét. Hàng nhập khẩu...

THÉP HÌNH I400x200x8x13 (66kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I400x200x8x13x6000mm/12000mm có trọng lượng 66kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...

THÉP HÌNH I440/ THÉP I440 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I440/ Thép I440 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I440x300x11x18x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I446x199x8x12 (66.2kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I446/ Thép I446 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I446x199x8x12x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I450x200x9x14 (76kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I450/ Thép I450 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I450x200x9x14x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I482/ THÉP I482 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I482/ Thép I482 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I482x300x11x15x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I488x300x11x18 (128kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I488/ Thép I488 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I488x300x11x18x6000mm/12000mm có...
image