THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH I350/ THÉP I350 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I350/ Thép I350 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I350x175x7x11x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I350x175x7x11 (49.6kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I350x175x7x11x6000mm/12000mm có trọng lượng 49.6kg/mét. Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH I390/ THÉP I390 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I390/ Thép I390 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I390x300x10x16x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I396/ THÉP I396 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I396/ Thép I396 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I396x199x7x11x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I400/ THÉP I400 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I400/ Thép I400 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I400x200x8x13x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I400x200x8x13 (66kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I400x200x8x13x6000mm/12000mm có trọng lượng 66kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...

THÉP HÌNH I440/ THÉP I440 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I440/ Thép I440 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I440x300x11x18x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I446x199x8x12 (66.2kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I446/ Thép I446 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I446x199x8x12x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I450x200x9x14 (76kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I450/ Thép I450 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I450x200x9x14x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I482/ THÉP I482 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I482/ Thép I482 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I482x300x11x15x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I488x300x11x18 (128kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I488/ Thép I488 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I488x300x11x18x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I496x199x9x14 (79.5kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I496/ Thép I496 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I496x199x9x14x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I500x200x10x16 (89.6kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I500/ Thép I500 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I500x200x10x16x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I582/ THÉP I582 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I582/ Thép I582 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I582x300x12x17x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I588/ THÉP I588 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I588/ Thép I588 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I588x300x12x20x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I588x300x12x20 (151kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I588/ Thép I588 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I588x300x12x20x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I594x302x14x23 (175kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I594/ Thép I594 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I594x302x14x23x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I596/ THÉP I596 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I596/ Thép I596 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I596x199x10x15x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I600/ THÉP I600 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I600/ Thép I600 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I600x200x11x17x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I600x200x11x17 (106kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I600/ Thép I600 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I600x200x11x17x6000mm/12000mm có...
image