THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH I692x300x13x20 (166kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I692/ Thép I692 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I692x300x13x20x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I700/ THÉP I700 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I700/ Thép I700 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I700x300x13x24x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I700x300x13x24 (185kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I700/ Thép I700 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I700x300x13x24x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I792x300x14x22 (191kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I792/ Thép I792 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I792x300x14x22x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I800/ THÉP I800 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I800/ Thép I800 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I800x300x14x26x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I800x300x14x26 (210kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I800/ Thép I800 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I800x300x14x26x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I900/ THÉP I900 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I900/ Thép I900 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I900x300x16x18x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I900x300x16x18 ( 240kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I900/ Thép I900 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I900x300x16x18x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH U100/ THÉP U100 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U100/ thép U 100 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U120/ THÉP U120 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U120/ thép U 120 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U125/ THÉP U125 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U125/ thép U 125 tiêu chuẩn A36/SS400 . Với quy cách U125x65x6x12m...

THÉP HÌNH U125X65X6X12000MM (13.40KG/MET)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U125/ thép U 125 .Với quy cách U125x65x6x12m có khối lượng 13...

THÉP HÌNH U140/ THÉP U140 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U140/ thép U 140 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U150/ THÉP U150 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U150/ thép U 150 tiêu chuẩn A36/SS400 . Với quy cách U150x75x6...

THÉP HÌNH U150X75X6.5X12000MM (18.6KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U150/ thép U 150 . Với quy cách U150x75x6.5x12m có khối lượng...

THÉP HÌNH U160/ THÉP U160 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U160/ thép U 160 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U180/ THÉP U180 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U180/ thép U 180 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U200/ THÉP U200 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U200/ thép U 200 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U250/ THÉP U250 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U250/ thép U 250 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U250X76X6X12000MM (22.8KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U250/ thép U 250 .với quy cách U250x76x6x12m có khối lượng 22...
image