THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH I496x199x9x14 (79.5kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I496/ Thép I496 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I496x199x9x14x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I500x200x10x16 (89.6kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I500/ Thép I500 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I500x200x10x16x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I582/ THÉP I582 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I582/ Thép I582 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I582x300x12x17x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I588/ THÉP I588 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I588/ Thép I588 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I588x300x12x20x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I588x300x12x20 (151kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I588/ Thép I588 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I588x300x12x20x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I594x302x14x23 (175kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I594/ Thép I594 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I594x302x14x23x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I596/ THÉP I596 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I596/ Thép I596 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I596x199x10x15x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I600/ THÉP I600 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I600/ Thép I600 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I600x200x11x17x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I600x200x11x17 (106kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I600/ Thép I600 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I600x200x11x17x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I692x300x13x20 (166kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I692/ Thép I692 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I692x300x13x20x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I700/ THÉP I700 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I700/ Thép I700 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I700x300x13x24x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I700x300x13x24 (185kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I700/ Thép I700 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I700x300x13x24x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I792x300x14x22 (191kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I792/ Thép I792 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I792x300x14x22x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I800/ THÉP I800 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I800/ Thép I800 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I800x300x14x26x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I800x300x14x26 (210kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I800/ Thép I800 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I800x300x14x26x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I900/ THÉP I900 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I900/ Thép I900 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I900x300x16x18x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I900x300x16x18 ( 240kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I900/ Thép I900 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép hình I900x300x16x18x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH U100/ THÉP U100 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U100/ thép U 100 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U100X50X5 (9.36KG/MÉT) TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP HÌNH U100X50X5 (9.36KG/MÉT) TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN .Hàng nhập...

THÉP HÌNH U120/ THÉP U120 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U120/ thép U 120 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...
image