Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP 25X50X1.4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 25x50x1.4 theo tiêu chuẩn của nhà...

THÉP HỘP 25X50X1.5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 25x50x1.5 theo tiêu chuẩn của nhà...

THÉP HỘP 25X50X2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 25x50x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 30X60 DÀY 1LY/ 1.2LY/ 1.4LY/ 1.5LY/ 1.6LY/ 1.8LY/ 2LY/ 2.3LY/ 2.5LY/ 2.8LY/ 3LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 30x60 dày 1ly, 1.2ly, 1.4ly, 1.5ly, 1...

THÉP HỘP 30X60X1.2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 30x60x1.2 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 30X60X1.5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 30x60x1.5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 30X60X2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 30x60x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 30X60X2.3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 30x60x2.3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 30X60X2.5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 30x60x2.5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 30X60X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 30x60x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 30X60X4/ THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60X30X4

THÉP HỘP 30X60X4/ THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60X30X4 là loại thép hộp có cấu trúc rỗng bên trong theo tiêu...

THÉP HỘP 350X250

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 350x250 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly. Quy cách cụ thể...

THÉP HỘP 40X80 DÀY 1LY/ 1.2LY/ 1.4LY/ 1.5LY/ 1.8LY/ 2LY/ 2.3LY/ 2.5LY/ 2.8LY/ 3LY/ 3.2LY/ 3.5LY/ 4LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 40x80 dày 1ly, 1.2ly, 1.4ly, 1.5ly, 1.8ly, 2ly...

THÉP HỘP 40X80X1.2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 40x80x1.2 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 40X80X1.4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 40x80x1.4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 40X80X1.5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 40x80x1.5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 40X80X1.8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 40x80x1.8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 40X80X2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 40x80x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 40X80X2.5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 40x80x2.5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 40X80X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 40x80x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...
image